Nota prawna

1. Postanowienia ogólne.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsze warunki korzystania z serwisu internetowego Eurohover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej "Warunkami", są chronione prawem autorskim. Pod pojęciem serwisu internetowego, zwanego dalej "Serwisem", rozumie się wszystkie dostępne w Serwisie strony oraz usługi, ze wszystkimi informacjami, dokumentami, publikacjami, prezentacjami, ilustracjami, odniesieniami i połączeniami, zwanymi dalej "Elementami".
Firma "Eurohover" oraz znak graficzny Eurohover są prawnie chronione i należą do Eurohover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej "Eurohover". Inne wymienione w Serwisie nazwy podmiotów i produktów mogą być znakami handlowymi lub towarowymi należącymi do osób trzecich.
Uzyskanie dostępu do Serwisu, skorzystanie z jakiejkolwiek zawartej w nim usługi lub wykorzystanie innego jego Elementu w jakikolwiek sposób, zwane dalej "Korzystaniem z Serwisu", oznacza zaakceptowanie przez uzyskującą osobę, zwaną dalej "Korzystającym", niniejszych Warunków bez żadnych zastrzeżeń, ograniczeń i wyłączeń. Każdy Korzystający obowiązany jest przestrzegać praw autorskich, patentowych, wynalazczych oraz innych praw własności intelektualnej.

2. Warunki korzystania.
Eurohover niniejszym udziela ograniczonego, odwołalnego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego, prawa Korzystania z Serwisu, bez przeniesienia własności Serwisu oraz jego Elementów. Serwis zawiera Elementy, które są chronione prawami autorskimi osób trzecich. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza jakichkolwiek praw autorskich tych osób. Wszelkie dostępne w Serwisie oprogramowanie oraz jego produkty są chronione prawami autorskimi należącymi do Eurohover, jej dostawców lub licencjodawców. Udzielone prawo Korzystania z Serwisu nie oznacza przeniesienia własności adresów poczty elektronicznej, adresów URL, identyfikatorów oraz kodów dostępu pozostających w związku z usługami dostępnymi w Serwisie.
Serwis zawiera odniesienia i połączenia do stron internetowych osób trzecich. Używając ich, Korzystający opuszcza Serwis. Eurohover nie ma wpływu na stosowane przez właścicieli tych stron standardy ochrony praw własności intelektualnej, które mogą różnić się od standardów stosowanych przez Eurohover, które nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.
Korzystanie z Serwisu w sposób inny, niż za pomocą zapewnionego przez Eurohover interfejsu dostępowego, w tym pochodne wykorzystywanie Serwisu, ramkowanie (framing), pobieranie lub kopiowanie informacji o kontach innych Korzystających, prowadzenie eksploracji danych (data mining) oraz wykorzystywanie robotów lub innych narzędzi do pozyskiwania lub gromadzenia danych, jest zabronione. Korzystającym nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu, w szczególności poprzez działania hakerskie lub analizowanie haseł (password mining), do dowolnej części Serwisu, w tym do kont innych Korzystających. Pobieranie Elementów w celach innych niż buforowanie stron, a także dekompilowanie, odtwarzanie lub modyfikowanie kodu źródłowego, lub podejmowanie lub wykonywanie jakichkolwiek innych czynności lub działań z zakresu odwrotnej inżynierii oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody Eurohover jest zabronione.
Kopiowanie, zapisywanie, przechowywanie, dokonywanie wydruków, powielanie lub rozpowszechnianie Elementów w jakichkolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Eurohover jest zabronione, z zastrzeżeniem, że pod warunkiem zachowania na kopiach informacji o źródle pochodzenia, prawach autorskich, oraz innych informacji dotyczących własności, Eurohover zezwala na wymienione wyżej wykorzystywanie Elementów do użytku osobistego (prywatnego lub służbowego), w zakresie i ilości jaka jest uzasadniona tym użytkiem.
Tworzenie odniesień lub połączeń do Serwisu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Eurohover Tworzenie odniesień lub połączeń do wnętrza Serwisu (deep linking) jest zabronione.

3. Odpowiedzialność Eurohover
Mimo najlepszych starań, aby zapewnić Korzystającym dostęp do maksimum informacji, poszczególne Elementy mogą nie być dostatecznie dokładne, wyczerpujące lub aktualne. Eurohover w żadnym przypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z treścią poszczególnych Elementów, w tym treścią niedostatecznie dokładną, wyczerpującą, aktualną lub zawierającą błędy typograficzne. Korzystający z Serwisu czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Eurohover w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za stratę lub szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu lub braku dostępu do Serwisu lub też wykorzystania w jakikolwiek sposób Serwisu lub jego poszczególnych Elementów. Całkowitą odpowiedzialność za decyzje podejmowane na podstawie bezpośredniego lub pośredniego dostępu do Serwisu lub wykorzystania Serwisu lub jego poszczególnych Elementów oraz wszelkie skutki, szkody lub straty wynikające z takiego dostępu lub wykorzystania, ponosi wyłącznie Korzystający.
Eurohover w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za treści, odniesienia i połączenia znajdujące się na stronach internetowych osób trzecich, w tym stronach, do których dostęp uzyskać można za pomocą Serwisu oraz stronach, które umożliwiły dostęp do Serwisu. Znajdujące się w Serwisie odniesienia lub połączenia do stron internetowych osób trzecich zamieszczone zostały za zgodą tych osób, w dobrej wierze, na podstawie przekonania, że treść tych stron pozostaje w związku z treścią Serwisu. Nie oznacza to, że Eurohover dokonało przeglądu lub oceny tych stron, akceptuje ich treść oraz popiera dane produkty, usługi lub osoby. Odniesienia i połączenia zamieszczone w Serwisie mogą umożliwić dostęp do stron internetowych osób trzecich zawierających opinie lub poglądy inne, niż opinie lub poglądy Eurohover, w tym opinie lub poglądy inne, niż zawarte w Serwisie.
Serwis zawiera jedynie ogólną prezentację usług oraz produktów znajdujących się w ofercie Eurohover Właściwości i cechy niektórych produktów mogą się różnić od ich odpowiedników znajdujących się w sprzedaży poza terytorium Polski. Elementy dotyczące przyszłości stanowią jedynie deklarację co do intencji. Treść Serwisu w żadnym przypadku nie stanowi jakiegokolwiek wyrażonego lub domniemanego zobowiązania lub wiążącego zapewnienia o produktach, usługach, ich właściwościach lub przydatności do określonego celu lub jakiejkolwiek gwarancji, rękojmi lub oferty lub zaproszenia do rokowań w rozumieniu przepisów prawa.

4. Polityka prywatności.
Eurohover szanuje prywatność Korzystających i chroni ich dane osobowe. Korzystający z Serwisu pozostają tak długo anonimowi, jak długo sami nie zadecydują inaczej. Struktura Serwisu została zaprojektowana tak, aby można było z niego korzystać bez konieczności ujawnienia swojej tożsamości lub innych danych osobowych. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych związanych z zarządzaniem Serwisem oraz w związku pozyskiwaniem przez Eurohover ogólnych informacji statystycznych. Log systemowy jest informacją, jaką wysyła komputer użytkownika sieci przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać informacje (np. publiczny adres IP), na podstawie których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić, skąd nastąpiło połączenie. Adres IP jest to indywidualny numer, który co do zasady posiada każdy komputer lub grupa komputerów połączonych z internetem. Adres IP używany jest w sieciach opartych na protokole TCP/IP, które wykorzystują go do przesyłania danych do komputera adresata. Adres IP może być dla danego komputera stały (adres statyczny) lub przydzielany mu każdorazowo w związku z realizacją konkretnego połączenia (adres dynamiczny).
Każdy Korzystający obowiązany jest zachować w poufności swój identyfikator, numer klienta, hasło oraz wszelkie inne dane umożliwiające weryfikację jego tożsamości w związku z usługami dostępnymi w Serwisie. Eurohover nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, wtórne, przypadkowe lub inne szkody lub straty, utracone zyski lub kontrakty lub inne negatywne skutki powstałe w związku z ujawnieniem przez Korzystającego danych umożliwiających weryfikację jego tożsamości osobie lub osobom trzecim. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Korzystający.
W przypadku stwierdzenia braku poszukiwanej informacji, Eurohover prosi o kontakt korespondencyjnie, telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. Aby udzielić odpowiedzi na pytanie Korzystającego oraz w celu aktywacji określonych usług dostępnych w Serwisie może zachodzić potrzeba pozyskania przez Eurohover określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub numer faksu Korzystającego. W celu weryfikacji tożsamości Korzystającego, mogą być niezbędne dodatkowe dane osobowe. Otrzymane dane osobowe Eurohover wykorzystywać będzie wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały one przekazane. Korzystający, który przekazał swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Eurohover w całym zakresie związanym z realizacją celu ich przekazania. Eurohover nie czyni przekazanych danych osobowych przedmiotem sprzedaży, dzierżawy, użyczenia lub jakiegokolwiek innego obrotu z osobami trzecimi. Bez uprzedniej zgody Korzystającego, Eurohover nie przekaże żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek danych osobowych Korzystającego, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub też decyzji organu administracji państwowej lub wymiaru sprawiedliwości. Eurohover może bez ograniczeń wykorzystywać, przetwarzać i ujawniać wszelkie dane anonimowe albo ogólne, które nie pozwalają na identyfikację konkretnych Korzystających. Z zastrzeżeniem danych osobowych oraz informacji stanowiących przedmiot ochrony praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, wszystkie informacje przekazane przez Korzystających nie będą objęte klauzulą poufności i nie będą podlegać żadnym ograniczeniom w wykorzystaniu przez Eurohover.
Eurohover nie wyraża zgody na jakiekolwiek pozyskiwanie lub podejmowanie prób pozyskania za pomocą Serwisu informacji o innych osobach. W przypadku przekazywania informacji zawsze jednak, niezależnie od metody przekazywania, istnieje ryzyko wstąpienia w ich posiadanie przez osobę nieuprawnioną. Żadna technologia nie jest w pełni bezpieczna. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, każdy Korzystający przekazuje Eurohover dobrowolnie i wyłącznie na własne ryzyko. Eurohover nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wstąpienie w posiadanie lub niedozwolone wykorzystanie przez osoby trzecie danych osobowych Korzystającego lub informacji stanowiących przedmiot ochrony praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą przesyłać informacji do Eurohover ani wykonywać innych czynności prawnych związanych z usługami dostępnymi za pomocą Serwisu bez zgody swych opiekunów prawnych.
Serwis zawiera odniesienia i połączenia do stron internetowych osób trzecich. Używając ich, Korzystający opuszcza Serwis. Eurohover nie ma wpływu na stosowane przez właścicieli tych stron standardy ochrony danych osobowych, które mogą różnić się od standardów stosowanych przez Eurohover, które nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.
Korzystający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełniania i usuwania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 838, ze zm.).
Eurohover nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niedoręczenia, utracenia lub usunięcia treści wiadomości Korzystającego lub odpowiedzi na nią, bez względu na to, czy zostało to spowodowane wirusem komputerowym, niedozwolonym dostępem, czy też nastąpiło z jakiegokolwiek innego powodu.
Eurohover nie wyraża zgody na przesyłanie jakichkolwiek informacji poufnych, zastrzeżonych, stanowiących tajemnicę służbową lub państwową lub zawierających treści nieprawdziwe lub sfałszowane. Korzystający, który przekazuje jakiekolwiek informacje za pomocą Serwisu, obowiązany jest być ich właścicielem lub posiadać nieograniczone prawo do ich przekazania a także upewnić się, że przekazywane informacje nie należą do żadnej z wymienionych wyżej kategorii oraz że nie zawierają one jakichkolwiek innych elementów mogących spowodować odpowiedzialność prawną. Przesyłając informacje dotyczące osób trzecich lub stanowiące przedmiot ochrony praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich, Korzystający gwarantuje, że osoby te wyraziły zgodę na ich przesłanie oraz późniejsze przechowywanie, przetwarzanie, powielanie, rozpowszechnianie, a także jakiekolwiek inne wykorzystywanie przez Eurohover. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Korzystający.

5. Treści niedozwolone.
W Serwisie nie ma miejsca na działania, które są sprzeczne z prawem polskim lub międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej oraz na pornografię, treści homofobiczne, szowinistyczne, zniesławiające, uwłaczające lub obraźliwe pod względem religijnym, treści naganne moralnie, uważane powszechnie za nieetyczne lub odrażające, a także propagujące przemoc, nienawiść, anarchię, systemy totalitarne lub inne działania niezgodne z prawem. Eurohover nie wyraża także zgody na prowadzenie za pomocą Serwisu jakichkolwiek akcji reklamowych osób trzecich oraz na przesyłanie jakichkolwiek treści zawierających plany szybkiego zarobku, propozycje konsorcjów w "systemie argentyńskim", "łańcuszki szczęścia" lub "piramidy finansowe". Korzystający, który przekazuje jakiekolwiek dokumenty za pomocą Serwisu, obowiązany jest upewnić się, że nie należą one do żadnej z wymienionych wyżej kategorii, oraz że nie zawierają one innych elementów mogących spowodować odpowiedzialność prawną. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Korzystający.
Eurohover nie wyraża zgody na przesyłanie za pomocą Serwisu jakiejkolwiek zbędnej korespondencji elektronicznej (spam), na podejmowanie za pomocą Serwisu jakichkolwiek działań ułatwiających spam, na przesyłanie programów komputerowych lub innych plików, które zawierają fałszywe alarmy, elementy niszczące, takie jak wirusy, pliki ukryte, "robaki internetowe", "konie trojańskie" lub boot-y służące do przewijania zawartości ekranu lub wyświetlania wielu ekranów, a także na podejmowanie za pomocą Serwisu jakichkolwiek działań wykorzystujących oprogramowanie służące do współdzielenia plików w internecie (klientów sieci P2P) oraz działań, które mogą zagrażać spójności lub działaniu Serwisu lub działaniu (łączności) sieci w ogóle.

6. Dostępność serwisu.
Serwis dostarczany jest w takiej postaci, w jakiej się znajduje (na zasadzie "tak, jak jest") oraz w takiej postaci, w jakiej jest dostępny (na zasadzie "tak, jak dostępny"). Eurohover nie zapewnia, że Serwis jest dostępny oraz że działa on bezbłędnie i nieprzerwanie. Eurohover nie zapewnia współpracy Serwisu z każdym sprzętem i oprogramowaniem oraz tego, że za pomocą znajdujących się w Serwisie odniesień lub połączeń Korzystający będzie mógł uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich. Eurohover nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, wtórne, przypadkowe lub inne szkody lub straty, utracone zyski lub kontrakty lub przerwy w działalności lub inne negatywne skutki wynikające ze skorzystania lub niemożności skorzystania z Serwisu.
Eurohover zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, uzupełnień oraz wycofywania poszczególnych Elementów, a także ograniczania lub rozszerzania praw dostępu określonych lub wszystkich Korzystających tak w stosunku do części, jak i całego Serwisu, bez uprzedzenia.

7. Ostrzeżenie o epilepsji.
Niektóre osoby mają skłonność do ulegania atakom epilepsji lub utraty przytomności pod wpływem zmieniającego się światła, określonych jego wzorów oraz połączeń pewnych jego długości. Osoby takie mogą ucierpieć w czasie pracy na komputerze, w tym podczas korzystania z internetu. Dolegliwości mogą wystąpić pomimo, że dana osoba nie chorowała wcześniej na epilepsję. Eurohover nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych negatywnych skutków korzystania z Serwisu przez osoby chore na epilepsję. Jeśli Korzystający lub ktoś z jego rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy epilepsji, przed rozpoczęciem pracy na komputerze winien on skonsultować to z lekarzem specjalistą. W czasie pracy na komputerze należy zapewnić odpowiednie oświetlenie miejsca pracy oraz robić 10 - 15 minutowe przerwy w czasie każdej kolejnej godziny pracy. W przypadku wystąpienia w czasie pracy na komputerze duszności, zawrotów głowy, zaburzeń wzroku, skurczu powiek, drgań gałki ocznej, zaburzeń błędnika lub konwulsji, należy natychmiast zaprzestać pracy na komputerze i skontaktować się z lekarzem.

8. Reżim prawny.
Korzystanie z Serwisu poddane jest reżimowi prawa polskiego. Dostęp i korzystanie ze stron internetowych osób trzecich, w tym stron, do których dostęp uzyskać można za pomocą Serwisu oraz stron, które umożliwiły dostęp do Serwisu, poddane jest reżimowi właściwego prawa miejscowego. Niniejsze Warunki dotyczą całego Serwisu oraz wszystkich domen, których właścicielem jest Eurohover.