Polityka prywatności

Eurohover szanuje prywatność Korzystających i chroni ich dane osobowe. Korzystający z Serwisu pozostają tak długo anonimowi, jak długo sami nie zadecydują inaczej. Struktura Serwisu została zaprojektowana tak, aby można było z niego korzystać bez konieczności ujawnienia swojej tożsamości lub innych danych osobowych. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych związanych z zarządzaniem Serwisem oraz w związku pozyskiwaniem przez Eurohover ogólnych informacji statystycznych. Log systemowy jest informacją, jaką wysyła komputer użytkownika sieci przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać informacje (np. publiczny adres IP), na podstawie których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić, skąd nastąpiło połączenie. Adres IP jest to indywidualny numer, który co do zasady posiada każdy komputer lub grupa komputerów połączonych z internetem. Adres IP używany jest w sieciach opartych na protokole TCP/IP, które wykorzystują go do przesyłania danych do komputera adresata. Adres IP może być dla danego komputera stały (adres statyczny) lub przydzielany mu każdorazowo w związku z realizacją konkretnego połączenia (adres dynamiczny).

Otrzymane dane osobowe Eurohover wykorzystywać będzie wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały one przekazane. Eurohover nie czyni przekazanych danych osobowych przedmiotem sprzedaży, dzierżawy, użyczenia lub jakiegokolwiek innego obrotu z osobami trzecimi. Bez uprzedniej zgody Korzystającego, Eurohover nie przekaże żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek danych osobowych Korzystającego, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub też decyzji organu administracji państwowej lub wymiaru sprawiedliwości. Eurohover może bez ograniczeń wykorzystywać, przetwarzać i ujawniać wszelkie dane anonimowe albo ogólne, które nie pozwalają na identyfikację konkretnych Korzystających.

Eurohover nie wyraża zgody na jakiekolwiek pozyskiwanie lub podejmowanie prób pozyskania za pomocą Serwisu informacji o innych osobach. W przypadku przekazywania informacji zawsze jednak, niezależnie od metody przekazywania, istnieje ryzyko wstąpienia w ich posiadanie przez osobę nieuprawnioną. Żadna technologia nie jest w pełni bezpieczna. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, każdy Korzystający przekazuje Eurohover dobrowolnie i wyłącznie na własne ryzyko. Eurohover nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wstąpienie w posiadanie lub niedozwolone wykorzystanie przez osoby trzecie danych osobowych Korzystającego lub informacji stanowiących przedmiot ochrony praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą przesyłać informacji do Eurohover ani wykonywać innych czynności prawnych związanych z usługami dostępnymi za pomocą Serwisu bez zgody swych opiekunów prawnych.

Serwis zawiera odniesienia i połączenia do stron internetowych osób trzecich. Używając ich, Korzystający opuszcza Serwis. Eurohover nie ma wpływu na stosowane przez właścicieli tych stron standardy ochrony danych osobowych, które mogą różnić się od standardów stosowanych przez Eurohover, które nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.